سه‌شنبه, 21 آبان 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه عمومی به منظور مراقبت وحراست فیزیکی از سد وسازه کنترل چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 992

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:992

ارزیابی کیفی ( توان انجام تعهدات ) مناقصه گران جهت خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و متعلقات GRP به قطر 1400 میلیمتر مربوط به خط انتقال آب از سد زیردان تا ابتدای شبکه آبیاری و زهکشی پیرسهراب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه- دفتر قراردادها 1015

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1015

ارزیابی توان اجرای کار عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1037

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1037

پروژه بهره برداری(کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب با هزینه متقاضی)1000 دستگاه کنتور حجمی هوشمند آب و برق در محدوده های مطالعاتی استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 860

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:860

مناقصه عمومی به منظوراحداث بخشی از سازه های کنترلی ومقسم آب بر روی کانالهای میانکنگی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1010

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:1010

آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه احداث سازه کنترلی بین چاه نیمه 1 و 3 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1030

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/16

بازدید:1030

مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 858

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:858

مناقصه عمومی به منظور احداث سازه های ساماندهی رودخانه سرباز – روستاهای حیط،بندان ومورتان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 862

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:862

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستانهای مهرستان وسیب سوران (پسکوه و شاشکی ) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 850

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:850

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان نیکشهر(رودخانه های هیچان ،شیراباد، اسپکه، مدانچ ودستگرد) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 910

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:910

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان میر جاوه (دیزوک ، سرگه بالا، سرگه پائین) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 876

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:876

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان قصر قند (عزیز آباد وجنگل) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 800

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:800

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (دروک سنگان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 847

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:847

کدینگ، اسکن اوراق پرونده های مشترکین منابع آب در محدوده مطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - امور قراردادها 1045

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/22

بازدید:1045

مناقصه عمومی به منظور لایروبی مقاطعی از کانالهای اصلی شیب آب و پشت آب و کانالهای 1 و 2 و 3 پشت آب سیستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1092

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:1092

آگهی دعوت به مناقصه تامین بخشی از لوله و اتصالات مورد نیاز سامان دهی پایاب سد خیر آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1241

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی موضوع مطالعات تعیین حد بسترو حریم رودخانه های دامن – بمپور و ایرندگان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1362

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1362

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1261

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1261

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان وایرندگان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1295

آگهی دعوت به مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ شماره یک ( سازه ،الکتریکال و مکانیکال ) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1455

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/10

بازدید:1455

1 2 صفحه: