یکشنبه, 1 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

قهرمانی همکاران وفرزندان همکاردرمسابقات ددلیفت قهرمانی کشور

همکاران وفرزندان همکارآب منطقه ای دررده سنی نوجوانان صاحب عنوان قهرمانی مسابقات ددلیفت بالوزام باشگاههای کشوردرزاهدان شد.

دیدارمدیرعامل شرکت باکارکنان به مناسبت عیدسعیدقربان

مهندس اتابک جعفری مدیرعامل محترم شرکت به همراه اعضاءهیئت مدیره ومعاونین به مناسبت عیدسعیدقربان باهمکاران شرکت دیدارکردند.

برگزاری جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب استان

جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب استان سیستان وبلوچستان به ریاست سیددانیال محبی استانداروباحضوراعضابرگزارشد

دیدارمدیرعامل شرکت باهمکاران آزاده به مناسبت 26مرداد

مهندس اتابک جعفری مدیرعامل شرکت به مناسبت 26مرداد سالروزورودآزادگان سرافراز به میهن اسلامی باهمکاران آزاده شرکت دیداروگفتگوکردند.