چهارشنبه, 31 شهریور 1400

 

 

پذیرش امریه وظیفه

درراستای تاکیدمقام عالی وزارت نیرووبه منظورایجادفرصت برابرورعایت عدالت کلیه متقاضیان امریه سربازی می توانندبامراجعه به آدرس amriyeh.moe.gov.irبرای اعزام نوبت 99/6/1ازتاریخ 99/3/1لغایت 99/3/30اقدام نمایند.  

لازم به ذکراست باتوجه به اینکه ثبت نام فقط ازطریق سامانه مذکورصورت می گیردلطفاازمراجعه حضوری خودداری فرمایند.

منبع خبر: