دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

 

 

نشست مدیرعامل شرکت باائمه جمعه شمال استان

نشست امامان جمعه منطقه سیستان با مدیران وکارشناسان جهادکشاورزی واب منطقه ای استان سیستان وبلوچستان بمنظوربررسی أخرین وضعیت خشکسالی وهم اندیشی برای پیگیری مشکلات مردم باحضور نماینده ولی فقیه دراستان برگزارشد  

نشست امامان جمعه منطقه سیستان با مدیران وکارشناسان جهادکشاورزی واب منطقه ای استان سیستان وبلوچستان بمنظوربررسی أخرین وضعیت خشکسالی وهم اندیشی برای پیگیری مشکلات مردم باحضور نماینده ولی فقیه دراستان برگزارشد٫

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای استان ،دراین نشست که دردفترنماینده ولی فقیه درسیستان وبلوچستان وامام جمعه زاهدان برگزارشدمدیرعامل آب منطقه ای استان به سوالات مطرح شده پاسخ گفته وآخرین وضعیت وهمچنین اقدامات انجام شده رابه اطلاع حاضران رساند،

مهندس جعفری درپاسخ به سوال امام جمعه زهک مبنی براینکه رها سازی آب ازمخازن چاه نیمه برای کشت پاییزه باعث شده کشاورزان متحمل خسارت شوند گفت ،رهاسازی آب اول برای کشاورزی باتصمیم وهماهنگی کامل کشاورزان انجام شده ودرآن مقطع بهترین تصمیم بودولی متاسفانه برای ابیاری دوم وسوم آبی دررودخانه سیستان جاری نشدوافغانستان نیز به قراردادعمل نکردوازسوی دیگرآب ذخیره شده درچاه نیمه هم برای مصرف شرب درنظرگرفته شده است ،که اولویت اول میباشد وخسارت وارده به کشاورزان ازمسیرهای قانونی قابل پیگیری خواهدبودمدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان درادامه درباره استفاده بهینه ازآب موجوددرمخازن چاه نیمه اظهارداشت ،برای استفاده ازحجم مرده مخازن چاه نیمه ها عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژحجم مرده مخزن چاه نیمه چهاراغازشده که درسال جاری به بهره برداری خواهدرسیدوهدف ازساخت آن انتقال اب دروضعیت بحرانی به کانال خروجی چاه نیمه چهارم ودرنهایت به شبکه مدرن سیستان برای مصارف کشاورزی میباشدکه اجرای این پروژه یکی ازآرزوهای مردم سیستان بوده است ،مهندس جعفری ازآغازمطالعه راهکارهای کاهش تبخیرازمخازن چاه نیمه ها خبردادوگفت این طرح مهم وحیاتی برای اولین بار اجرایی خواهدشدوقادر خواهدبودازدویست میلیون مترمکعب تبخیرسالانه آب درمخازن جلوگیری کند،مدیرعامل اب منطقه ای استان افزوددرحال حاضرپروژه فیدردوبا هدف افزایش آبدهی رودخانه سیستان برای انتقال به مخازن چاه نیمه به طول چهارکیلومتروسازه ابگیرشامل هشت دریچه باده درصدپیشرفت فیزیکی درحال اجراست،

گفتنی است مخازن چاه نیمه شامل سه فرورفتگی طبیعی می باشدکه مقادیری ازآبرودخانه سیستان راذخیره کرده که به مصرف شرب شهرهای سیستان وشهرزاهدان می رسد.

منبع خبر: