پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

حضورمدیرعامل دربرنامه مردم ومسؤلین شبکه هامون

مهندس جعفری دربرنامه زنده مردم ومسؤلین حضوریافت واخرین وضعیت منابع آبی استان رابه اطلاع مردم رساند  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای استان:

مهندس جعفری درپاسخ به سوال مجری برنامه درخصوص خشکسالی دراستان سیستان وبلوچستان گفت ،این استان صددرصددروضعیت خشکسالی قراردارد،که تهدیدبسیارجدی برای این استان پهناوروفرهنگی محسوب می شود،بنابراین همه مردم باید آب رافرابخشی ببینند ودرحفظ آن کوشا باشند،وی افزود،٢١٥٥٨منبع آبی شامل قنات ،چاه وچشمه درسطح استان وجودداردکه برداشتهای بی رویه وهمچنین استفاده نامناسبت باعث شده سالانه بیش از٥٠٠ میلیون مترمکعب کسری مخزن ازسفره راداشته باشیم که بیشترین آن مربوط به 6200حلقه چاه غیر مجاز می باشد،مدیرعامل شرکت درباره بارندگیهای اخیر در سطح استان اشاره کردوگفت،درپی بارندگیهای اخیرسدهای پیشین،٩-زیردان ٩ ،ماشکیدعلیا،٣،وشی کلک ٣میلیون مترمکعب ابگیری شده است،ودرحال حاضرحجم موجوددرمخازن سدهای استان ٤١درصدحجم کل مخازن است که نسبت به سال ابی گذشته ٢٢ درصد کاهش رانشان می دهد،مهندس جعفری درادامه درباره صیانت ازمنابع ابی اظهارداشت ،گروه گشت وبازرسی باهدف شناسایی حفرچاه غیرمجازتشکیل شده که دردشتهای استان متخلفین راشناسایی وبه اب منطقه ای استان معرفی می کند،دراین راستا ١٠٠٠کنتورهوشمندنیزبااعتبارهفت میلیاردریال به منظورکنترل برداشت ازمنابع زیرزمینی درسطح استان نصب شده است ،مهندس جعفری دراین برنامه ازکشاورزان خواست ،تاازشیوه های نوین وبومی شده استفاده کنند تاضمن صرفه جویی درمصرف اب ازافزایش وکیفیت محصولات بهرمندشوند،و ی درپایان یاداورشددرحال حاضرسدهای گوهرگوه،کهیر،شهری کور،ماشکیدسفلی درحال اجرامی باشد،

منبع خبر: