دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب