پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

نشست معاونت حفاظت وبهره برداری شرکت مدیریت مدیریت منابع آب ایران بامدیران آب منطقه ای

مهندس جهانگیرحبیبی معاون حفاظت وبهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران درنشستی بامدیرعامل وکارکنان شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان به بحث وتبادل نظردرموردمسائل وموضوعات موجودپرداختند.  

.....

منبع خبر: