پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

سفرمعاون حفاظت وبهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران به استان

مهندس جهانگیرحبیبی معاونت محترم حفاظت وبهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران وهیئت همراه به استان سیستان وبلوچستان سفرنموده وازطرحهای دردست اجراوبهره برداری منطقه سیستان بازدیدکردند.  

........

منبع خبر: