دوشنبه, 29 بهمن 1397

 

 

طرح تعادل بخشی ازمهمترین اولویتهای بخش آب کشوراست

مدیرعامل شرکت منابع اب ایران درسفربه استان سیستان وبلوچستان درجلسه ای باحضورمدیران وکارکنان اب منطقه ای استان درزاهدان شرکت کرد،  به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان ،دراین جلسه ابتدا مدیرعامل اب منطقه ای استان به آخرین وضعیت منابع ابی استان اشاره کرد وگفت ،درحال حاضرتعداد٢١٥٥٨منبع ابی شامل چاه ،قنات ،وچشمه درسیستان وبلوچستان وجوددارد که درسال ٦٠٥میلیون مترمکعب اضافه برداشت ازمنابع اب زیرزمینی راشاهدهستیم که بیشتراین برداشتها ازچاههای غیرمجاز می باشد،مهندس جعفری درادامه افزود،درحال حاضر١٧پروژه عمرانی دراستان شامل٤طرح سدسازی ١١پروژه شبکه ابیاری وزهکشی و٢طرح تامین اب دردست اجرامی باشد،وی اضافه کرد ،سدکهیربا حجم مخزن ٣١٤میلیون مترمکعب با پیشرفت فیزیکی درشهرستان چابهار،سدشهری کور باحجم مخزن ١٠٤ میلیون مترمکعب وپیشرفت فیزیکی ٧٤ درصددرشهرستان مهرستان ازمهمترین این پروژ ها ست ،درادامه جلسه مهندس حاج رسولیها اظهارداشت ،درمدیریت اب وزرارت نیرو دردو بخش حساسیت بیشتری وجوددارد یکی مدیریت حوزه ای خصوصادراستانهای مرکزی کشورکه همکاری چند جانبه ای رامی طلبد وطرح تعادل بخشی که ازاولویتهای اصلی منابع اب ایران است وجادارددراین بخش اقدامات جدلی تری انجام شود مدیرعامل شرکت منابع اب ایران درباره طرحهای سازه ای افزود،بایدطرحهای سازه ای رااولویت بندی کنیم ومدیران استانی بجای طرحهای جدید سیاست گذاری کنند وباحساسیت طرحهای نیمه کاره رابه سرانجام مطلوب برسانند تا بتوانیم درسال٩٧ طرحهای نیمه کاره رابه اتمام برسانیم ،وی درپایان جلسه به نقش نظم درپرداخت حقوق ومزایا اشاره کردوگفت ،دراین زمینه بایدانظباط مالی درچهارچوب مقررارت شرکتها قرارگرفته وبرنامه ریزی شود،گفتی است 
 

منبع خبر: