چهارشنبه, 2 آبان 1397

 

 

دیدارنمایندگان محترم مردم استان بامدیرعامل شرکت

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای ،آقایان دکترکیخا ،دکترامینی فرد،دکتردرازهی ودکترایران نژادنمایندگان محترم مردم سیستان،ایرانشهر،سراوان وچابهاربامهندس جعفری مدیرعامل شرکت دیداروپیرامون مسایل آب منطقه به بحث وتبادل نظرپرداختند  

.......

منبع خبر: