چهارشنبه, 2 آبان 1397

 

 

دیدارنماینده محترم مردم سیستان بامدیرعامل شرکت

دکترکیخانماینده محترم مردم سیستان بامدیرعامل شرکت دیدارکرد  

دراین دیداردرموردمسائل ومشکلات سیستان بحث وبررسی شد

منبع خبر: